پدیدآورندگان

یوحنا قمیر

2006 – 1910/ اندیشمند لبنانی

از همین پدیدآورنده