پدیدآورندگان

کورت ووخترل

متولد 1931/ محقق آلمانی

از همین پدیدآورنده