پدیدآورندگان

کریس لان

پژوهشگر فلسفه و استاد فلسفه دانشگاه لیمریک ایرلند/ از دیگر آثار او: فرهنگ واژگان گادامر، فلسفه تاریخ فلسفه، درآمدی بر فلسفه گادامر

از همین پدیدآورنده