پدیدآورندگان

کای  مایر

متولد 1969/ نویسندۀ آلمانی

از همین پدیدآورنده