پدیدآورندگان

کازوئو ایشی گورو

از همین پدیدآورنده