پدیدآورندگان

کارل گوستاو یونگ

روانپزشک و متفکر سوئیسی

از همین پدیدآورنده