پدیدآورندگان

پائولو  کوئیلو

متولد 1947 در برزیل/ نویسنده

از همین پدیدآورنده