پدیدآورندگان

پائولو  کوئلیو

متولد 1947/ نویسنده برزیلی

از همین پدیدآورنده