پدیدآورندگان

ویل  دورانت

مورخ و فیلسوف.

از همین پدیدآورنده