پدیدآورندگان

ویلیام شکسپیر

1616 – 1564/ شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی

از همین پدیدآورنده