پدیدآورندگان

وستا سرخوش کرتیس

پژوهشگر تاریخ ایران در کالج پمبروک کمبریج/ از دیگر آثار او: اساطیر ایران، هنر و باستان‌شناسی ایران باستان

از همین پدیدآورنده