پدیدآورندگان

هانس گئورگ گادامر

از همین پدیدآورنده