پدیدآورندگان

مایکل اوپیتس

متولد 1942/ مدرس مستندسازی و مردم نگاری در دانشگاه مونیخ

از همین پدیدآورنده