پدیدآورندگان

مارک تواین

(1835-1910)/ نويسنده امريكايي

از همین پدیدآورنده