پدیدآورندگان

علی اصغر میرزایی

دانش‌آموخته تاریخ از دانشگاه اصفهان و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه شهید بهشتی تهران.

از همین پدیدآورنده