پدیدآورندگان

عبدالباقی گولپینارلی

از همین پدیدآورنده