پدیدآورندگان

سعید  مدنی قهفرخی

متولد 1339/ جرم‌شناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی.

از همین پدیدآورنده