پدیدآورندگان

سارا استوارت

پژوهشگر و مدیر موسسه خاورمیانه دانشگاه لندن و مدرس دیانت زرتشتی و دیگر ادیان ایران باستان در دپارتمان مطالعات آفریقایی و شرق دانشگاه لندن

از همین پدیدآورنده