پدیدآورندگان

راجرز بروبیکر

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در لوس‌آنجلس (UCLA)

از همین پدیدآورنده