پدیدآورندگان

دیوید اف کرو

متولد 1975/ استاد دانشگاه کورنل/ از دیگر آثار او: آلمانی‌ها در جنگ: از وایمار تا هیتلر، نازیسم و جامعه آلمان (1945 – 1933)، بهره‌گیری از آلمان در جنگ سرد و…

از همین پدیدآورنده