پدیدآورندگان

دین کیت سیمونتون

روان‌شناس امریکایی

از همین پدیدآورنده