پدیدآورندگان

دوروتی پارکر

نویسنده امریکایی

از همین پدیدآورنده