پدیدآورندگان

داود  فتحعلی‌بیگی

متولد 1329

از همین پدیدآورنده