پدیدآورندگان

خورخه لوئیس بورخس

1986 – 1899 / نویسنده و شاعر آرژانتینی/ از آثار او: سه روایت از یهودا، در ستایش تاریکی، گزارش برودی، کتابخانۀ بابل، کتاب شن و…

از همین پدیدآورنده