پدیدآورندگان

جین آستین

۱۷۷۵ – ۱۸۱۷ میلادی/ نویسنده انگلیسی

از همین پدیدآورنده