پدیدآورندگان

جک لندن

نویسنده امریکایی (1916 – 1876)

از همین پدیدآورنده