پدیدآورندگان

جویس کرول اوتس

نویسندۀ امریکایی

از همین پدیدآورنده