پدیدآورندگان

جورج اس. کلاسون

تاجر و مدیر امریکایی/ 1957 – 1874

از همین پدیدآورنده