پدیدآورندگان

جان چیور

نویسنده امریکایی

از همین پدیدآورنده