پدیدآورندگان

جازمین  دارزنیک

متولد 1973 در ایران. ساکن امریکا

از همین پدیدآورنده