پدیدآورندگان

تیموتی  اسنایدر

تاریخ‌نگار و نویسندة امریکایی

از همین پدیدآورنده