پدیدآورندگان

المور  لئونارد

نویسندة آمریکایی (2013 – 1925)

از همین پدیدآورنده