پدیدآورندگان

احمد الستی

متولد 1327/ دارای دکترای زیباشناسی سینما، مدرس سینما، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

از همین پدیدآورنده