پدیدآورندگان

آنتونی  گیدنز

متولد 1938/ جامعه‌شناس انگلیسی

از همین پدیدآورنده