بورشرت و سيامك/علي عبداللهي

برخي بورشرت را متاثر از ارنست همينگوي و توماس وولف مي‌دانند. البته اينكه شاعري احساساتي يكباره نثرنويسي صريح و مختصرگو شود براي برخي‌ها ناباورانه مي‌نمايد. خودش در اين‌باره مي‌نويسد؛ چه كسي براي ما آموزه هارموني جديد مي‌نويسد؟ ما نياز به پيانوهاي خوش‌آوا نداريم… . نيازمند احساسي گرم و بُراييم كه به درخت، درخت و به زن، زن بگويد و آري و نه را بر زبان بياورد….» با همين ايده‌ها، همزمان با پيشروي نهيليسم «ساعت صفر» ادبيات آلماني، انديشه آرمانشهري جديدي مي‌نهد كه در آينده از دل آن جامعه‌اي نو شكل خواهد گرفت.

كارهاي بورشرت به ادبيات جنگ تعلق دارند و شايد تاريخ مصرف‌شان گذشته باشد، ولي موقعيت‌هاي مانا و ابدي انساني در آثار او كم نيست وهمين بس كه هنوز هم كارهاي بورشرت بيش از همه كساني كه در آن دوران مي‌نوشتند خوانده مي‌شود. به جز تاثير بي‌چون و چراي بورشرت بر گروه 47و نويسندگان پس از جنگ، آنچه بورشرت را برجسته مي‌كند، توجه به نثر زنده است با هارموني بي‌واسطه زندگي، نه متاثر از توماس مان، هوفمان يا هاينريش فون كلايست. با وجود استعاره و نماد و تمثيل در كارش، بورشرت مي‌كوشد داستان‌هايي بنويسد كه امروزه، مي‌توان آن را نمونه‌هايي برجسته در نزديك شدن ادبيات آلماني زبان به ادبيات ميني‌ماليستي دانست، سنتي كه بعدها در پتر بيكسل، پتر اشتام، اووه تيم و چند نفري ديگر اوج يافت.

 يكي از مترجمان بورشرت، سيامك گلشيري، كم و بيش زباني بورشرت‌وار در ترجمه و البته بيش از آن در داستان‌هاي خودش دارد. همه در آغاز كار ترجمه وسوسه مي‌شوند بورشرت ترجمه كنند و خيلي‌ها هم چنين كرده‌اند. ولي كار گلشيري به قطع از اين دسته نيست. او ديالوگ‌نويس خوبي است و زبانش كمتر گرفتار مرض ابهام و لفاظي و ترجمه‌اش از بورشرت هم يك سر و گردن از ترجمه‌هاي ديگر فراتر است. او به لحن داستان‌ها و مقصود اصلي بورشرت نزديك‌تر شده. افزون بر اين، خصلت‌هاي خاص خودش در كار؛ سختگيري و وسواس‌اش در انتخاب معادل‌ها، دوري از شتاب مفرطي كه گريبان بسياري از آثار ترجمه و تاليف را مي‌گيرد، به چاپ ويراسته ترجمه «اندوه عيسي» وزني خاص مي‌دهد. سيامك نويسنده‌اي پرمطالعه، كم‌هياهو و سخت‌كوش و مترجمي سختگير و بسيار وسواسي است (هرچند و شايد به همين دليل، كم ترجمه مي‌كند!). ترجمه‌اش يكدست از كار درآمده و داستان‌ها به فارسي «در آمده‌اند» نه اينكه فقط ترجمه شده باشند تا مثلا كاري كرده باشد.

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.